Obchôdzkový systém – BIOMETRIC

Obchôdzkový systém

Systém slúži na sprehladnenie pohybu strážnikov počas pracovnej doby. Zabezpečuje efektívne využitie ich pracovného času a dáva silný nástroj manažmentu pri plánovaní produktivity svojich strážnikov.
Systém poskytuje prehľady vykonaných obchôdzok a zároveň informuje o prípadných nezrovnalostiach pri vykonávaní obchôdzok.
Systém je kompatibilný so všetkými našími čítačkami či už ide o OT5000V5, OT5000V8 alebo OT5000L5.

Obchôdzkový systém

Systém je založený na princípe snímania identifikátorov počas obhliadky objektu pričom na trase obchôdzky sú umiestnené RFID identifikátory (tagy). Pracovník strážnej služby pomocou prenosnej RFID čítačky sníma postupne čísla jednotlivé kontrolné body v stanovenom poradí.
V prípade, že sa v stanovenom čase a mieste neuskutočnila obchôdzka systém generuje následne chybové hlásenie pre nadriadeného pracovníka.

Vlastnosti:

- Možnosť definicie trasy obchôdzky
- Možnosť definície prípadných udalostí na trase obchôdzky
- Plánovanie časového priebehu obchôdzky
- Generovanie plánov obchôdzky na základe denných vzorov
- Generovanie týždenných plánov na základe cyklických kalendárov
- Neobmedzený počet kontrolných bodov
- Vyhodnocovanie obchôdzok