Recyklácia elektroodpadu – BIOMETRIC

Recyklácia elektroodpadu


Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri

Dňom 13.8.2005 vstupuje v účinnosť zákon o odpadoch č. 223/2001Zb., ktorý ukladá výrobcom, respektíve dovozcom elektrických a elektronických, zariadení radu nových povinností. Zákon stanovuje pravidlá pre predchádzanie vzniku odpadov a pre nakladanie s nimi, pri dodržiavaní ochrany životného prostredia, ochrany zdravia človeka a trvale udržateľného rozvoja.

Medzi základnými povinnosťami výrobcov a dovozcov je zaistenie spätného odberu výrobkov, respektíve oddeleného zberu, jeho spracovania a ďalšieho materiálového využitia. Súčasne zákon ukladá výrobcom navrhovať a vyrábať výrobky tak, aby sa v budúcnosti uľahčila ich demontáž a ďalšie materiálové využitie. Spoločnosť BIOMETRIC, spol. s r. o. tieto povinnosti rieši zapojením sa do kolektívneho systému SEWA. Zákon umožňuje výrobcom kryť finančné náklady preukázateľne vynaložené na povinný zber a likvidáciu elektrozariadení navýšením ceny u výrobkov uvedených na trh po dni 13.8.2005 ( ďalej len recyklačný poplatok), cena výrobku je navýšená o čiastku odpovedajúcej hodnote recyklačného poplatku (tzv. neviditeľný poplatok). Výška recyklačného poplatku pre jednotlivé kategórie elektrozariadení a spôsob, akým bude recyklačný poplatok vyberaný, sú známe a uverejnené na internetovej stránke spoločností, ktoré prevádzkujú kolektívny zber.

Na základe dohody s odberateľmi spoločnosť BIOMETRIC, spol. s r. o. zabezpečí bezplatný spätný odber elektrozariadení. Výrobky spoločnosti BIOMETRIC, spol. s r. o. odovzdávané v systéme spätného odberu musia obsahovať všetky hlavné komponenty a agregáty a nesmú byť poškodené tak, aby predstavovali zdravotné riziká.